Algemene Voorwaarden

Mondsupply
vestigingsadres:
Westerschelde 13
2721 NK Zoetermeer
KvK: 63338742
BTW-nummer:  NL855193372B01

 

Artikel 1 Definities
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Mondsupply: bedrijf dat zich bezig houdt met de online verkoop van mondverzorgingsproducten. 
Derden: anderen dan Mondsupply en koper.
Koper: de natuurlijk- of rechtspersoon met wie Mondsupply een koopovereenkomst sluit met betrekking tot de koop van een product.
Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen partijen betrekking hebbende op het product.
Partijen: Mondsupply en koper.
Product: het mondverzorgingsproduct dat te koop wordt aangeboden via de website www.mondsupply.nl.
Website: waar de koopovereenkomst tussen Mondsupply en koper tot stand komt www.mondsupply.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Mondsupply en koper, ook voor zover de voorwaarden de verhouding tussen partijen na de overeenkomst regelen, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Alvorens de overeenkomst gesloten wordt, worden de Algemene Voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Mogelijke inkoop-, verkoop-, leverings- of andere voorwaarden van koper zijn niet van toepassing op de overeenkomst. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg van de Algemene Voorwaarden naar de context van de overeenkomst en in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie te zijn. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie. Indien Mondsupply niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mondsupply in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbod
Alle op de website vermelde bedragen zijn inclusief BTW en administratiekosten en exclusief verzendkosten. Mondsupply kan niet gehouden worden aan een offerte of aanbieding indien duidelijk is dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Overeengekomen bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
De aangeboden producten kunnen afwijken van de op de website geplaatste afbeeldingen.

Artikel 4 Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand eerst nadat koper een ontvangstbevestiging van zijn betaling heeft ontvangen naar aanleiding van een bestelling van een product op de website.

Artikel 5 Betaling
Betaling geschiedt direct na bestelling op de website en uitsluitend op de daarvoor op de website aangegeven betalingswijzen. Eerst nadat de betaling door Mondsupply is ontvangen, ontvangt koper per ommegaande een betalingsbevestiging en wordt de levering van het product in gang gezet. Indien koper geen betalingsbevestiging heeft ontvangen, dient koper dit onverwijld schriftelijk mede te delen aan Mondsupply via info@mondsupply.nl.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Indien Mondsupply aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Mondsupply aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van gebruik van informatie op de website en biedt geen enkele garanties voor de juistheid van de verstrekte informatie.
Mondsupply aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door koper.
Mondsupply aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het onjuist gebruik van de producten door koper.
Mondsupply aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gevolg)schade toegebracht aan koper dan wel aan derden in het kader van de Overeenkomst.
De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is van directe personenschade of zaakschade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Mondsupply.
Mondsupply is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien Mondsupply toch aansprakelijk zou zijn voor schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot het bedrag dat de verzekeraar zal uitkeren in voorkomend geval. Voorgenoemde aansprakelijkheid van Mondsupply ontstaat slechts indien koper Mondsupply onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt vastgesteld, en Mondsupply ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten.
Eventuele aanspraken van koper dienen binnen een (1) maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

Artikel 7 Garanties en Levering
Mondsupply zal haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst naar beste vermogen uitvoering. Mondsupply is gerechtigd voor de levering van de producten derden in te schakelen. De door Mondsupply te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daar op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd, gelet op de aard van het product. De producten worden op afstand geleverd.
Als plaats van levering geldt het adres dat koper bij bestelling kenbaar heeft gemaakt. Termijn voor levering van de producten bedraagt uiterlijk 30 werkdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk 30 werkdagen na bestelling bericht. Koper heeft in het in lid 7 beschreven geval recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding, tenzij de vertraging is toe te rekenen aan anderen dan Mondsupply. In geval van ontbinding zal Mondsupply de door koper betaalde bedragen uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontbinding restitueren.
Het risico voor tenietgaan, verlies, diefstal of achteruitgang van een product gaat over op koper op het moment dat de producten worden afgeleverd bij koper.
Koper is gehouden de geleverde producten direct na ontvangst te controleren op gebreken. Gebreken aan verpakking of product dient koper onverwijld, maar uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst schriftelijk te melden bij Mondsupply.

Artikel 8  Herroepingsrecht
De koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan de overeenkomst gedurende een termijn van 7 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen schriftelijk ontbinden.
De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn vangt aan op de dag nadat het product is ontvangen. Tijdens de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor over dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het wenst te behouden. Indien koper van zijn herroepingrecht gebruik maakt, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking binnen 14 werkdagen na ontbinding van de Overeenkomst aan Mondsupply terug te sturen, conform de door Mondsupply verstrekte redelijke instructies.
Koper heeft recht op teruggaaf van het volledige aankoopbedrag, dus inclusief verzendkosten. Kiest koper voor een duurdere verzendmethode dat een standaardverzending, dan is hoeft Mondsupply enkel de kosten voor een standaardverzending te betalen. De extra kosten voor een andere verzendmethode komen voor rekening van de koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens de retourzending is voor rekening en risico van koper.
De door koper betaalde bedragen zullen binnen 30 werkdagen na ontvangst van de retourzending worden gerestitueerd. Het herroepingrecht geldt niet voor producten die door Mondsupply of door haar ingeschakelde derden volgens de specificaties van koper zijn samengesteld of specifiek zijn vervaardigd of die slechts een zeer beperkte houdbaarheid hebben.

Artikel 9 Geheimhouding en privacy
Mondsupply zal nimmer gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk is vereist. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Partijen dragen zorg voor rechtmatige verwerking van (persoons)gegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Indien koper bezwaar heeft tegen opname van diens (persoons)gegevens in enige periodieke mailinglist van Mondsupply, zal Mondsupply op eerste verzoek van koper de gegevens uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10 Overmacht
Indien Mondsupply de overeenkomst als gevolg van overmacht niet kan nakomen, zal koper geen schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk uitblijven van de uitvoering van de overeenkomst op de in overmacht verkerende Mondsupply mogen verhalen. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Mondsupplly geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Mondsupply niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij Mondsupply of bij derden worden daaronder begrepen. 
Als tijdens het intreden van de overmacht al gedeeltelijk is voldaan aan de overeenkomst, kan Mondsupply dit gedeeltelijk afzonderlijk factureren.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen gerechtigd een overeenkomst bij brief buiten rechte met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt.

Artikel 11 Vrijwaring
Koper vrijwaart Mondsupply voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Mondsupply toerekenbaar is.
Indien Mondsupply uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden Mondsupply zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Mondsupply, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mondsupply en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.

Artikel 12 Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten onverwijld, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Mondsupply. 
Bij Mondsupply ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mondsupply binnen de termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De arrondissementsrechtbank te Den Haag is de bevoegde rechter om kennis te nemen van enig geschil op alle rechtsverhoudingen tussen partijen, tenzij het een geschil betreft dat onder competentie van de Kantonrechter valt.

 

 

Mondsupply
vestigingsadres:
Westerschelde 13
2721 NK Zoetermeer
KvK: 63338742
BTW-nummer: NL855193372B01

Artikel 1 Definities
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Mondsupply: bedrijf dat zich bezig houdt met de online verkoop van mondverzorgingsproducten.
Derden: anderen dan Mondsupply en koper.
Koper: de natuurlijk- of rechtspersoon met wie Mondsupply een koopovereenkomst sluit met betrekking tot de koop van een product.
Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen partijen betrekking hebbende op het product.
Partijen: Mondsupply en koper.
Product: het mondverzorgingsproduct dat te koop wordt aangeboden via de website www.mondsupply.nl.
Website: waar de koopovereenkomst tussen Mondsupply en koper tot stand komt www.mondsupply.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Mondsupply en koper, ook voor zover de voorwaarden de verhouding tussen partijen na de overeenkomst regelen, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Alvorens de overeenkomst gesloten wordt, worden de Algemene Voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Mogelijke inkoop-, verkoop-, leverings- of andere voorwaarden van koper zijn niet van toepassing op de overeenkomst. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg van de Algemene Voorwaarden naar de context van de overeenkomst en in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie te zijn. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie. Indien Mondsupply niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mondsupply in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbod
Alle op de website vermelde bedragen zijn inclusief BTW en administratiekosten en exclusief verzendkosten. Mondsupply kan niet gehouden worden aan een offerte of aanbieding indien duidelijk is dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Overeengekomen bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
De aangeboden producten kunnen afwijken van de op de website geplaatste afbeeldingen.

Artikel 4 Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand eerst nadat koper een ontvangstbevestiging van zijn betaling heeft ontvangen naar aanleiding van een bestelling van een product op de website.

Artikel 5 Betaling
Betaling geschiedt direct na bestelling op de website en uitsluitend op de daarvoor op de website aangegeven betalingswijzen. Eerst nadat de betaling door Mondsupply is ontvangen, ontvangt koper per ommegaande een betalingsbevestiging en wordt de levering van het product in gang gezet. Indien koper geen betalingsbevestiging heeft ontvangen, dient koper dit onverwijld schriftelijk mede te delen aan Mondsupply via info@mondsupply.nl.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Indien Mondsupply aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Mondsupply aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van gebruik van informatie op de website en biedt geen enkele garanties voor de juistheid van de verstrekte informatie.
Mondsupply aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door koper.
Mondsupply aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het onjuist gebruik van de producten door koper.
Mondsupply aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (gevolg)schade toegebracht aan koper dan wel aan derden in het kader van de Overeenkomst.
De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is van directe personenschade of zaakschade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Mondsupply.
Mondsupply is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien Mondsupply toch aansprakelijk zou zijn voor schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot het bedrag dat de verzekeraar zal uitkeren in voorkomend geval. Voorgenoemde aansprakelijkheid van Mondsupply ontstaat slechts indien koper Mondsupply onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt vastgesteld, en Mondsupply ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten.
Eventuele aanspraken van koper dienen binnen een (1) maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

Artikel 7 Garanties en Levering
Mondsupply zal haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst naar beste vermogen uitvoering. Mondsupply is gerechtigd voor de levering van de producten derden in te schakelen. De door Mondsupply te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daar op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd, gelet op de aard van het product. De producten worden op afstand geleverd.
Als plaats van levering geldt het adres dat koper bij bestelling kenbaar heeft gemaakt. Termijn voor levering van de producten bedraagt uiterlijk 30 werkdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk 30 werkdagen na bestelling bericht. Koper heeft in het in lid 7 beschreven geval recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding, tenzij de vertraging is toe te rekenen aan anderen dan Mondsupply. In geval van ontbinding zal Mondsupply de door koper betaalde bedragen uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontbinding restitueren.
Het risico voor tenietgaan, verlies, diefstal of achteruitgang van een product gaat over op koper op het moment dat de producten worden afgeleverd bij koper.
Koper is gehouden de geleverde producten direct na ontvangst te controleren op gebreken. Gebreken aan verpakking of product dient koper onverwijld, maar uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst schriftelijk te melden bij Mondsupply.

Artikel 8 Herroepingsrecht
De koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan de overeenkomst gedurende een termijn van 7 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen schriftelijk ontbinden.
De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn vangt aan op de dag nadat het product is ontvangen. Tijdens de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor over dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het wenst te behouden. Indien koper van zijn herroepingrecht gebruik maakt, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking binnen 14 werkdagen na ontbinding van de Overeenkomst aan Mondsupply terug te sturen, conform de door Mondsupply verstrekte redelijke instructies.
Koper heeft recht op teruggaaf van het volledige aankoopbedrag, dus inclusief verzendkosten. Kiest koper voor een duurdere verzendmethode dat een standaardverzending, dan is hoeft Mondsupply enkel de kosten voor een standaardverzending te betalen. De extra kosten voor een andere verzendmethode komen voor rekening van de koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens de retourzending is voor rekening en risico van koper.
De door koper betaalde bedragen zullen binnen 30 werkdagen na ontvangst van de retourzending worden gerestitueerd. Het herroepingrecht geldt niet voor producten die door Mondsupply of door haar ingeschakelde derden volgens de specificaties van koper zijn samengesteld of specifiek zijn vervaardigd of die slechts een zeer beperkte houdbaarheid hebben.

Artikel 9 Geheimhouding en privacy
Mondsupply zal nimmer gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk is vereist. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Partijen dragen zorg voor rechtmatige verwerking van (persoons)gegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Indien koper bezwaar heeft tegen opname van diens (persoons)gegevens in enige periodieke mailinglist van Mondsupply, zal Mondsupply op eerste verzoek van koper de gegevens uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10 Overmacht
Indien Mondsupply de overeenkomst als gevolg van overmacht niet kan nakomen, zal koper geen schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk uitblijven van de uitvoering van de overeenkomst op de in overmacht verkerende Mondsupply mogen verhalen. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Mondsupplly geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Mondsupply niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij Mondsupply of bij derden worden daaronder begrepen.
Als tijdens het intreden van de overmacht al gedeeltelijk is voldaan aan de overeenkomst, kan Mondsupply dit gedeeltelijk afzonderlijk factureren.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen gerechtigd een overeenkomst bij brief buiten rechte met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt.

Artikel 11 Vrijwaring
Koper vrijwaart Mondsupply voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Mondsupply toerekenbaar is.
Indien Mondsupply uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden Mondsupply zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Mondsupply, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mondsupply en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.

Artikel 12 Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten onverwijld, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Mondsupply.
Bij Mondsupply ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mondsupply binnen de termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De arrondissementsrechtbank te Den Haag is de bevoegde rechter om kennis te nemen van enig geschil op alle rechtsverhoudingen tussen partijen, tenzij het een geschil betreft dat onder competentie van de Kantonrechter valt.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2020 Mondsupply | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.